Trys raktai

Spausdinti
Kategorija: J.Rerich laiškai
Parašyta Šeštadienis, 29 gruodžio 2012 Autorius Jelena Rerich

Trys raktai

Skiriu savo buvusiems, esantiems ir būsimiems mokiniams

Brangūs, jaunieji mano draugai!

Tie trys stebuklingi raktai, apie kuriuos dabar kalbėsime, saugomi ne kitose planetose, ne tolimuosiuose žvaigždėtuose pasauliuose, o pačiame žmoguje. Įvaldęs juos, tu atrasi savyje tai, ką galima sulyginti tik su tolimaisiais pasauliais. Ar protinga atsisakyti šių raktų? Žinoma, ne. Vadinasi, negaišdami nė minutės eime jų pasiimti.

Mylėdama jus aš leisiu sau priminti kelius,  kurie veda prie tų raktų. Jų vardai: MEILĖ, GROŽIS ir ŽINIOS. Įsidėmėkite šiuos kelius, eikite jais ir nurodykite juos kitiems.

Kiekviename savo poelgyje išreikšk judrumą, meilę ir apdairumą. Stenkis būti išmintingu skulptoriumi, kuriančiu save patį ir kitus. Bijok būti sukežusiu moliu prastos draugijos rankose.

Rinkis gerus draugus ir bendraudamas su jais tobulink savo gerąsias savybes. Skaityk su jais geras knygas, daryk išvadas ir visa, kas geriausia, pasistenk įsidėmėti ir pritaikyti gyvenime.

Ateities planus kurk gražiam, protingam, valingam, pilnam triūso ir harmoningos aplinkos gyvenimui.
Žinok, kad kiekviena neapgalvota, kvaila mintimi, žodžiu ir poelgiu tu pažeidi šventas teises, kuriomis tave dosniai, kaip ir kiekvieną tvarinį, apdovanojo gamta.

Ugdyk savyje tvirtumą ir pastovumą, dirbdamas nenukreipk dėmesio į smulkmenas. Jei darbas nuobodus, bet neišvengiamas, sugebėk jį atlikti iki galo. Bus lengviau tai padaryti, jei kiekvieną darbą stengsies atlikti su malonumu. Juk tu ne lėlė ir ne žaisliukas, mechaniškai atliekantis judesius, o mąstantis žmogus. Todėl kiekvieną darbą privalai suvokti ir atlikti atidžiai ir su meile.

Stenkis išvalyti savo kalbą nuo tuščių ir beprasmių žodžių. Tegu tavo kalba būna aiški, raiški ir trumpa.
Palik tą vietą, kur vyksta tušti plepėjimai, kur vyrauja pyktis ir neapykanta, kur viešpatauja nesantaika, vaidai, kenksmingi pasilinksminimai ir kvailystė.

Jei tu nusprendei pailsėti, tai sugebėk poilsio minutėmis suteikti savo protui ir kūnui malonumą, neapsunkindamas jų pramogomis.

Nebūk nepasėdus, bruzdus. Išgyvendink iš savęs melą. Būk sąžiningas ir bendraujantis. Augink savyje kilnumą, bendraudamas su žmonėmis būk mandagus ir paprastas. Baimės jausmas taip pat turi būti tau svetimas.

Išlaikyk pusiausvyrą malonumuose ir kančioje, džiaugsme ir liūdesyje. Visada atleisk ir atsakyk meile į neapykantą. Tik taip sugebėsi nugalėti priešiškumą.

Tavo mintys – tai tavo vaikai. Kiekvieną mintį tu turi padaryti gražia. Kiekviena mintis turi būti kurianti ir apjungianti jėga, nukreipta į gėrį. Visada atmink, kad minties jėga labai stipri. Ruošk ją, kad galėtumei panaudoti, kai reikės padėti pasauliui.

Būk tikslus, teisingas ir atsakingas už savo veiksmus. Nes kitaip tau nebus galima pavesti atsakingo darbo.
Gyvenimas turi eiti tiesiai per tave visame savo spindesyje ir jėgoje. Neleisk, kad menkavertės problemos susilpnintų tavo atkaklumą, siekiant užsibrėžto tikslo.

Gyvenimas ir meilė – tai galinga jėga, kurios dėka visatoje viskas egzistuoja. Meilė – tai jėga, valdanti pasaulį: viskas, kas daroma vardan jos – turi pasaulinio įstatymo galią. Tik meile viskam tu gali nugalėti blogį. Skleisk meilę visur, kur eini. Tu greit suprasi, kaip ji tau padės visuose tavo keliuose.

Būk švarus, tegu meilė liejasi iš tavo krūtinės kaip aromatas iš gėlių. Priimk tvirtą ir nepalaužiamą sprendimą būti meilės reiškėju visur, kur tu tai gali padaryti. Tegu tavo gyvenimas tampa džiaugsmo spinduliu kitiems. Ieškok savo širdyje deimantų, kuriuos galėtumei įdėti į bendros gerovės skrynią.

Jei turi daugiau žinių, nei tavo draugai, aklai nesididžiuok tuo, nerodyk pranašumo, o pasidalink žiniomis, jei tuo momentu tai bus tikslinga.

Atmink, kad kiekviena tavo gyvenimo minutė turi savo paskirtį. Mokėk tai suprasti. Jei nežinai, kokią pasirinkti profesiją ar darbą, pasitark su vyresniaisiais.

Bijok tuščių minučių. Iš jų sau lizdą gali susukti tinginystė. Iš tuščių minučių gali susidėti valandos ir dienos, o tikro žmogaus paskirtis labai rimta ir neatidėliotina. Gyvenimas besąlygiškai yra daugiabriaunis ir įdomus. Iš išmintingai praleistų minučių tu gali nuausti tikrą ir nuostabų savo dvasios audinį. Todėl stenkis kiekvieną savo gyvenimo minutę papuošti darbu, žiniomis arba švariomis mintimis.

Tegu nenuilstantis triūsas suteiks tau džiaugsmą, ir kūrybinė ugnis neužgesdama teapšviečia tavo kelią.
Pasistenk savo mintis visada išlaikyti visiškai švariomis, daug galvok apie tai, ką tu gali padaryti, kad pagerėtų žmonių gyvenimas ir sumažėtų jų kančios.

Gamta perpildyta turtais ir ieško švarių indų. Tegu tavo siela spindi krištoline švara, tada ji galės priimti visus tuos lobius. Tapk šviesos spinduliu, palik tuščių svajonių pasaulį ir panaudok savo energiją, nesustojančiam kopimui aukštyn.

Tegu tavo siela visada skleis šviesą ir gėrį, šilumą ir užuojautą, žvalumą ir norą padėti artimui. Tada tu pajusi, kaip sunkūs darbai praranda savo sunkumą ir niūrus kančios rūbas pavirsta spindinčia džiaugsmu sniego baltumo skraiste.

Vertindamas žmones būk atsargus ir atlaidus, nes tu pats esi dar labai netobulas, bet būk griežtas sau pačiam ir nepailsdamas taisyk savo paties klaidas.

Gyvenime tau teks patirti daug išbandymų. Jie padės tau įvaldyti nesuskaičiuojamas vertybes. Galėsi sėkmingai išlaikyti išbandymus, jei apsiginkluosi apdairumu, atkaklumu ir tikėjimu pačiu savimi.
Jei tave ištiks nesėkmė, nepulk į neviltį. Nusivylimas tik susilpnins tavo jėgas ir sustabdys tavo vidinį augimą. Geriau susikaupk ir pagalvok: kokią išmintingą išeitį surasti tolesniam veiksmui. Taip išugdysi savo atkaklumą ir sustiprinsi savo jėgas.

Kiekvieną nesėkmę ir kartu patyrimą apversk į vertingiausią pamoką, kuri padės tau ateityje. Kiekviena kliūtis tavo kelyje pasakys, ką reikia tau vystyti ir tobulinti, kad taptum nepažeidžiamu tolimesnėje kovoje.
Kovoje tu neturi pamiršti artimųjų gerovės. Bijok nusipirkti sau gerbūvį artimųjų kančios kaina. Toks gerbūvis negailestingas ir netvirtas.

Dirbdamas taupiai ir išmintingai naudok savo energiją. Sugebėk padaryti savo kūną tvirtu, sveiku ir ištvermingu. Neapsunkink jo per dideliu maisto kiekiu, neapsunkink jo visu tuo, kas akivaizdžiai kenkia sveikatai. Studijuok ne tik dvasinio tobulėjimo, bet ir teisingo fizinio vystymosi  įsakus. Tavo kūnas – tai artimiausias tau instrumentas, su kuriuo turi elgtis išmintingai. Rūpinimasis juo tau padės išsaugoti pačią brangiausią gamtos suteiktą dovaną SVEIKATĄ, į kurią gyvenimiškų audrų ir nenuilstamų darbų kelyje teks atsiremti ne kartą.
Tokia dovana duota kiekvienam gyviui. Todėl taip pat taupiai elkis su kitų žmonių, gyvūnų, paukščių ir netgi augalų sveikata. Juk, pavyzdžiui, gėlės kaip ir tu priima šviesą ir šilumą iš saulės. Gėlės kaip ir tu numirs, jei iš jų tai bus atimta. Vadinasi – jūs broliai. Tik tu vyresnis, stipresnis ir išmintingesnis. Todėl silpnesniam visada turi padėti ir parodyti dėmesį. Tu apdovanotas didesne jėga ir išmintimi, negu daugelis stovintys žemiau tavęs, todėl tu visada privalai būti pasiruošęs padėti bejėgiams. Nesvarbu, ar tai būtų žmonės, gyvūnai, augalai ar kas kita.
Žinomas toks teiginys: „Kuo tamsesnė naktis, tuo ryškesnės žvaigždės“. Todėl ir tu kaip žvaigždė būk šviesos skleidėjas tarp tamsių žmonių ir pasaulio sumaištyje, taip padėsi išsklaidyti tamsą.

Kiek įmanydamas vystyk savyje jautrumą ir meilę supančiai gamtai ir tu išgirsi jos nenutylantį džiaugsmą, nuolat skambančią dėkingumo giesmę kuriančiai gyvybę saulei.

Į žvaigždėtą dangų žmonės žiūri jau seniai. Nakties tyloje nukreipk savo žvilgsnį į spindinčias žvaigždes, į tolimus pasaulius, kur viskas gyva, kur viskas pripildyta didingu grožiu ir ryškia šviesa.

Juk iš kitų pasaulių mūsų Žemė taip pat atrodo kaip žvaigždutė. Vadinasi, ji taip pat pilna grožio ir didingumo. Te tavo siela bus vieta, galinčia įtalpinti tą grožį ir didingumą. Tegu tavo siela būna veidrodžiu, galinčiu atspindėti dosnumą ir įvairiapusį kūrybingos gamtos genijų.

Plačiau suvokti grožį tau padės menas. Mylėk muziką, žavėkis paveikslais. Įdėmiau įsižiūrėk į spalvų žaismą, įsiklausyk į skambančius garsus. Domėkis viskuo, kame išreikštas grožio kūrėjų genialumas. Pasirinkęs specialybę, netapk vienpusišku. Greta domėkis viskuo, kas gali praturtinti tavo pasaulėžiūrą.

Džiaukis viskuo, kas išreiškia grožį. Džiaukis paskutiniais besileidžiančios saulės spinduliais. Džiaukis pirmaisiais gaivinančiais aušros spinduliais. Džiaukis – ir saulės šviesa prašviesins tavo sielą, o tolimieji pasauliai priartės.

Būk kaip saulė, dosniai skleisk aplink save šviesą ir gaivumą. Pažiūrėk, kiek takelių, vedančių į didžius atradimus, laukia savo keliauninkų. Bet kad eitum jais, visada reikia eiti pirmyn. Pats gyvenimas jau yra judėjimas. Pirmyn arba atgal. Kiekviena mintimi, poelgiu, veiksmu tu judi. Jei tai nukreipta į gėrį, tu nekintamai eini pirmyn. Bijok žengti atgal.

Reikia įveikti viršūnes. Tik kaip sunku kopti aukštyn ir kaip lengva riedėti žemyn. Ar protinga pasirinkti kritimą? Pagalvok, koks begalinis džiaugsmas apims pasiekus viršūnę ir kaip džiugins atsiradusi galimybė parodyti ten kelią kitiems. Kiek nežinomo tu pamatysi žvelgdamas nuo viršūnės, kokie didingi ir neaprėpiami horizontai atsivers tavo žvilgsniui. Tada tu suprasi visą savo praeito kelio vertę. Tu gausi tai, ko pats siekei, neįsijausdamas į netekimus ir nugalėdamas sunkumus.

Visada, kiekvieną savo gyvenimo minutę siek aukštumų. Žinok, sunkiuose pakilimuose sulauksi pagalbos.
O kuo didesnė bus tavo pagalba žmonėms, tuo reikšmingesnis ir platesnis bus tavo protas ir siela, tuo lengviau bus įveikiami sunkūs pakilimai.

Todėl išrauk iš savęs egoizmą. Nebūk gamtos skolininku. Ji tave apdovanojo nuostabiausiomis dovanomis. Ji tavyje pasėjo brangias sėklas. Ji laukia – ar padidinsi jos turtus? Ar pasidalinsi jais su kitais?

Įsiklausyk į supančią aplinką. Taip tu pažinsi jos skirtingas savybes. Supratęs, pamilk visą aplinką. Įgyk daugiau gilių žinių. Tobulink kiek įmanydamas savyje harmonijos ir grožio sąvokas. Su meile, žiniomis ir grožiu eik pas žmones. Burk juos. Kurk su jais šviesų, gyvą, pilną neišsenkančio darbingumo ir džiaugsmo gyvenimą. Šiame didingame kūrime tu įgysi neišsenkančią jėgą ir žinias. O siekdamas pažinti gamtos paslaptis vardan visuotinės gerovės, tu tuo pačiu susimokėsi savo skolą.

Eidamas tais keliais, tu įgysi tris paslaptingus raktus – GROŽIO, MEILĖS ir ŽINIŲ. Jais tu atversi duris, vedančias į spindintį dieviškos Tiesos pasaulį.

Sugebėk įvaldyti tuos raktus. Įsiklausyk.

Е. И. Рерих. Три ключа

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

...nepamirškime, kad mūsų protėviai turėjo žymiai daugiau medžių, bet saugoti juos mokėjo kur kas geriau, o mes turime labai mažai, tad privalome gyvam medžiui ne tik taupūs, bet net šykštūs būti. E.Šimkūnaitė.
Moralė yra visų dalykų pagrindas, o tiesa – moralės esmė. Mahatma Gandis
Tuesday the 19th. Affiliate Marketing templjoomla.ru . Custom text here
Copyright 2012

©